KHÁM PHÁ

Clip: Hà mã trắng trợn cướp con mồi của cá sấu

Một con cá sấu đã bắt một con bò. Nhưng ngay sau đó, hà mã đến và cướp sạch sành sanh.